fbpx

תנאי הזמנה

תנאים והגבלות להזמנה

תנאים והגבלות אלה חלים על כל טיול, סיור או פעילות אחרת שמשווקים על-ידי אברהם טורס. בעת הזמנת טיול, סיור או פעילות (להלן "הפעילות"), דרך אברהם טורס או רשת הפצה בה אברהם טורס משתמשת, המזמין, בין אם כאדם פרטי או כארגון/חברה בע"מ/עמותה או כל התארגנות חוקית אחרת (להלן "הלקוח") מסכימים לתנאים הבאים:

תנאים כללים

1. הלקוח מתחייב למלא את טופס ההרשמה המקוון שנמצא באתר אברהם טורס, כולל סימון בתיבה המתאימה לאישור קבלת תנאים אלה. לחילופין, ניתן לחתום על מסמך תנאים והגבלות שיישלח על ידי אברהם טורס בדוא"ל ולהחזירו בדוא"ל.
2. קטינים (כהגדרתם בחוק) המבקשים להזמין פעילות או סיור דרך אברהם טורס, נדרשים לחתימה של ההורים או האפוטרופוס החוקי בטופס ההרשמה וכן לסימון ההורים או האפוטרופוס החוקי בתיבת הסימון.
3. לאף סוכן, נציג, או לקוח של אברהם טורס אין כל זכות לשנות או לוותר על אף-אחד מהתנאים שלהלן.

תנאי תשלום וקבלת הזמנה: סיורים רגולריים (סיורים היוצאים במועדים קבועים)

4. על הלקוח לבצע תשלום מלא על מנת להבטיח את מקומו בפעילות ולקבל בדוא"ל את אישור ההזמנה. במידה ולא בוצע תשלום מלא, באחריות הלקוח ליצור קשר עם אברהם טורס לצורך השלמת התשלום על מנת לאשר את ההזמנה.
5. כל ההזמנות שבוצעו חייבות להתבצע ישירות על ידי הלקוח. חברות, סוכנים ויחידים נדרשים לקבל אישור מראש ולחתום על מסמך המפרט את התנאים המסחריים בינם לבין אברהם טורס על מנת למכור מוצרים של אברהם טורס. תנאים אלה כוללים מסירת פרטי הדרכון של הלקוח, פרטי התקשרות והסכום הכולל שנגבה מהלקוח.
6. הלקוח יקבל אישור תשלום והזמנה במייל.

תשלום וקבלת הזמנה: סיורים פרטיים

7. רק הלקוח ובני לוויתו שנכללו בהזמנה המאושרת על ידי אברהם טורס רשאים להשתתף בסיור פרטי.
8. חלק מהסיורים הפרטיים של אברהם טורס משווקים במתכונת קבועה "כמוצרי מדף". במקרה זה מחירם ומסלולם קבועים מראש.
9. סיורים פרטיים שמסלולם יעבור שינויים והתאמות ע"פ בקשת הלקוח, מחייבים הצעת מחיר מסודרת הכוללת את פירוט כל הפעילויות והשינויים שבוצעו ואת תנאי התשלום מאושרים בחתימת המזמין אל מול צוות אברהם טורס. הצעות מחיר חתומות ומאושרות יתקבלו אך ורק בדוא"ל.
10. בקשה לסיור פרטי תיעשה בצורה מתועדת דרך אימייל, אתר האינטרנט או טלפון. הצעת מחיר תשלח באימייל.
11. לאחר קבלת הצעת המחיר, יידרש הלקוח לשלם על פי תנאי התשלום שנקבעו בהצעת המחיר באמצעות PayPal, כרטיס אשראי, או העברה בנקאית בהתאם להנחיות נציג אברהם טורס. הסיור יאושר רק לאחר קבלת התשלום. כל תשלום של פיקדון, חייב להיות מלווה בתשלום מלא במועד שנקבע על ידי נציג אברהם טורס, או שכל התשלומים יחולטו והסיור יבוטל.
12. את יתרת דמי הסיור יש לשלם מראש, או לפי לוח התשלומים שנקבע בהצעת המחיר על ידי נציג ארהם טורס.

הנחות ומבצעים

13. הנחות, מבצעים וקודי קידום מכירות תקפים רק במעמד ההזמנה להזמנות ישירות, לא ניתן להשתמש בקודי קידום, הנחות או מבצעים דרך סוכן או צד שלישי, ולא ניתן להחיל אותם רטרואקטיבית.

ביטול על ידי הלקוח

14. כל הודעה על ביטול או שינוי תאריך על ידי הלקוח חייבת להישלח לאברהם טורס בכתב באמצעות דואר אלקטרוני. תאריך קבלת מייל הביטול עבור אברהם טורס יקבע את תנאי הביטול.
15. סיורים קבועים ופעילויות חד-יומיים ניתנים לביטול או שינוי תאריך על ידי הלקוח עד 48 שעות לפני מועד הפעילות ללא עלות (בכפוף לזמינות ובהתאם להבדלי מחירים), ועד 24 שעות לפני מועד הפעילות בניכוי 10% דמי ניהול ותשלומים. במקרה של ביטול בפחות מ-24 שעות לפני הפעילות ייגבה מהלקוח תשלום מלא.
16. סיורים רגולריים רב-יומיים (למעט חבילות) ניתנים לביטול או לשינוי תאריך על-ידי הלקוח עד שבוע לפני מועד הפעילות באמצעות דואר אלקטרוני ללא עלות ועם אפשרות לקבלת החזר כספי מלא. בביטול של שבוע ועד 48 שעות לפני מועד הפעילות, ינוכו 10% דמי ניהול ותשלומים (בכפוף לזמינות וכל הבדל במחיר). במקרה של ביטול בפחות מ-48 שעות לפני הפעילות ייגבה מהלקוח תשלום מלא.
17. סיורים פרטיים ניתנים לביטול ללא עלות עד חודש לפני הפעילות. בביטול של חודש עד שבועיים לפני הפעילות, ישלם הלקוח 20% דמי ביטול מסך ההזמנה. בביטול של שבועיים ועד שבוע לפני הפעילות, ישלם הלקוח 50% דמי ביטול מסך ההזמנה. בביטול של שבוע לפני הפעילות, ייגבה מהלקוח תשלום מלא.

ביטול ע"י אברהם טורס

18. אברהם טורס שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל סיור בכל עת מכל סיבה שהיא.
19. במקרה שלא יתקיים רף מינימום לסיור רגולרי, אברהם טורס שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הסיור, תוך מתן החזר מלא ללקוח. רף מינימום למשתתפים נקבע על ידי אברהם טורס.
20. במקרה של ביטול סיור רגולרי מראש על ידי אברהם טורס, הלקוח רשאי לבחור אם לקבל החזר מלא של כספו, או לחילופין להחיל את הפיקדון או התשלום המלא על כל סיור אחר שאברהם טורס מסוגלת להציע. במקרה של לקוח המורחק מסיור עקב התנהגות בלתי הולמת, לא ישולם החזר ללקוח.
21. אברהם טורס אינם נושאים באחריות נוספת כלפי הלקוח במקרה של ביטול.
22. במקרה בו סוכן או מפעיל של אברהם טורס יבחר לבטל סיור מכל סיבה שהיא, אברהם טורס יבצע החזר כספי מלא ללקוח.

אי הגעה של לקוח לפעילות

22. במקרה של אי הגעה של לקוח לפעילות, הצטרפות באיחור או עזיבת הפעילות טרם סיומה, לא לא יהיה הלקוח זכאי להחזר.

שינויים

23. אברהם טורס אינה נושאת באחריות כלשהי הנובעת משינויים במסלולי הטיול, או מכל עניין אחר הנוגע לסיור כלשהו, שנגרמו בשל גורמים שאינם בשליטתה.
24. גורמים אלו כוללים מצב ביטחוני, שביתות, מזג אוויר, סגירת גבולות, טיסות דחויות וכדומה. כל הוצאות שייגרמו ללקוח הנובעות משינויים אלו אינן באחריות אברהם טורס.

מסמכים רשמיים

25. באחריות הלקוח לדאוג לכך שיהיו ברשותו כל המסמכים הנדרשים להשתתפותו בפעילות. תעודה מזהה ותעודת תו ירוק לפעילויות בתחומיה הריבוניים של מדינת ישראל, ודרכון בתוקף, בצירוף אשרות רלוונטיות ולרבות אישורי חיסונים ו/או בדיקות בתוקף בעת יציאה מתחומיה הריבוניים של מדינת ישראל. הלקוח מקבל על עצמו את מלוא האחריות בנושא זה ומאשר בזאת שלאברהם טורס אין כל אחריות בסוגיה זו.
26. כל מידע או ייעוץ שניתן על ידי אברהם טורס או סוכניה ביחס לאמור לעיל ניתן בתום לב. לאברהם טורס אין כל אחריות על המידע הנמסר בנידון נושא זה.
27. במידה ולקוח יסורב כניסה לירדן או מצרים או לכל מקום שאינו נמצא בתחומיה הריבוניים של מדינת ישראל, בשל היעדרם של המסמכים המפורטים לעיל או בשל דופי שנמצא בתוכנם, אברהם טורס לא תישא באחריות לכל עלות של עיכובים או עלויות נוספות עבור הלקוח. במקרה המתואר לעיל ללקוח לא תינתן אפשרות לפיצוי כספי

סמכויות אברהם טורס

28. החלטות כל אחת מרשויות מדינת ישראל, הרשות הפלסטינית, ירדן, מצרים או רשויותיה של כל ישות ריבונית אחרת שבתחומה תתנהל פעילות, מחייבות את אברהם טורס, והן יהיו סופיות בכל הנושאים העלולים לסכן את בטיחותו ורווחתו של הלקוח.

חוסר התאמה

29. בסמכות אברהם טורס ומפעיליה, להחליט לפסול את השתתפותו של לקוח בפעילות במידה והוא יעבור על חוקי ישראל או הרשות הריבונית בה מתקיימת הפעילות, או בשל גרימת מטרד או סכנה ללקוחות אחרים ו/או מפעילים. במקרה שכזה, אברהם טורס רשאית לפסול ולסלק מהפעילות את הלקוח ולהחזיר אותו, על חשבונו, לנקודת היציאה לפני סיום הסיור.
30. אברהם טורס לא תהיה אחראית בהחזר כלשהו ללקוח, ולא תיווצר כל אחריות אחרת של אברהם טורס כלפי הלקוח במקרה הנ"ל.

אחריות אברהם טורס

31. הלקוח בוחר להשתתף בפעילויות אברהם טורס מרצונו החופשי.
32. הלקוח מודע לכך שסיכונים מסוימים כרוכים בנסיעות בישראל, בגדה המערבית, בירדן ובמצרים, ובעוד שאברהם טורס נוקטת בכל אמצעי הזהירות על מנת להבטיח את שלום לקוחותיה, הלקוח משתתף בפעילויות של אברהם טורס על אחריותו בלבד.
33. הלקוח והתלויים בו/ה, יורשיו, מנהלי העזבון, המנהלים או הנציגים שלו, משחררים בזאת את אברהם טורס, חבריה, עובדיה, נציגיה וסוכניה מכל תביעה מכל סוג שהוא ומכל אחריות בגין עיכוב, הפסד, נזק, פציעה, מחלה או מוות הנובעים מכל סיבה שהיא, כתוצאה מאירועים הקשורים או המתרחשים במהלך סיור.
34. השתתפות בסיורים המאורגנים על ידי אברהם טורס, הלקוחות לוקחים על עצמם את כל האחריות לכל בעיה בריאותית, פיזית או פסיכולוגית, שעלולה להתעורר כתוצאה מהסיור.
35. ​​עלויות בגין כל תאונה או מחלה אשר מחייבות טיפול רפואי, הינן באחריות הלקוח.
36. הלקוח נוטל על עצמו את כל האחריות האישית והפיננסית לכל סיכונים הנובעים מהשתתפות בפעילות, לרבות, אך לא רק, הסיכונים המתוארים לעיל.
37. עם הההרשמה לסיור הלקוח משחרר, פוטר ומסכים להחזיק את אברהם טורס, בעליו, עובדיו, סוכניו, מפעילי הטיולים, הארגונים התומכים והממשיכים שלו, מכל אחריות, תביעות, דרישות, זכויות או עילה. תביעה, שהוגשה מטעם הלקוח, או על ידי או עבור כל אדם אחר, או על ידי יורשי הלקוח, מוציאי העזבון או נציגיו של הלקוח, בגין פגיעה אישית, מחלה או מוות, או כל נזק אחר או אובדן רכוש אישי שעלול להתרחש מסלול אל, במהלך, החזרה הביתה, או כתוצאה מהשתתפות הלקוח בכל סיור או פעילות המאורגן על ידי אברהם טורס, במידה המרבית המותרת על ידי כל מדינה, טריטוריה, מחוז או מדינה.

שינויי מחירים

38. אברהם טורס שומרת לעצמה את הזכות להעלות את מחירי הסיורים בהתאם לראות עיניה.

הלקוח מאשר כי

39. הלקוח מסכים להיות מחויב לתנאים האמורים לעיל.
40. הלקוח קרא את האמור לעיל ומסכים מרצונו לכל התנאים. הלקוח מתחייב כי הוא בר דעת, ופועל מרצונו החופשי וללא כפייה, מסכים לנטילת סיכון ולוויתור מאחריות. הלקוח/ה מסכים שהוא/היא לא מסתמך על מצגים או הצהרות בעל פה או בכתב של אברהם טורס או נציגיהם, לרבות חוברות ואתר אברהם טורס.
41. הלקוח מצהיר כי הוא/היא מעל גיל שמונה עשרה, או הורה או אפוטרופוס חוקי לקטין המשתתף בסיור, וקרא והבין את כל התנאים, התנאים והוויתור על אחריות.
42. הלקוח מבין כי בלחיצה על התיבה בפניית הסיור או טופס ההרשמה שכותרתה 'אני מסכים לתנאים וההגבלות', תנאים אלה הופכים להסכם מחייב.
43. הסכם זה מהווה את ההסכם המלא בין הלקוח לאברהם טורס והוא גובר על כל תקשורת קודמת או בו-זמנית (בין אם אלקטרונית, בעל פה או בכתב) בינו לבין אברהם טורס ביחס לעסקאות המבוצעות על ידי אתר אינטרנט זה.
44. לא ימסר מידע על המזמין לצד שלישי אלא אם הדבר נחוץ לצורך הפעלת הסיור. פרטי הקשר שלך עשויים להיות מסופקים למפעיל הטיולים או למדריך הטיולים על מנת להקל על התקשורת.

צרו קשר
close

צרו קשר

שלח טופס
אנחנו זמינים גם כאן בימים א'-ש' בין השעות 09:00 - 17:00
טלפון: 074-7010772 | וואטסאפ: 0506909935
דוא"ל: [email protected]